VOL.077巨乳尤物@Jenny佳妮写真[59P]_Jenny佳妮_魅妍社

VOL.077巨乳尤物@Jenny佳妮写真[59P]_Jenny佳妮_魅妍社

自牙缝连灌药无效,势已垂危。奉天王××,年四十许。

此肾虚,致冲气挟痰上冲,乱其心之神明也。先按口鼻,温度甚低,音在喉中,犹言誓不服药。

三复《神农本草经》主治之文,则复花当为平肝降气之要药,应借辛味,以镇肝木,其味宜咸而兼辛明矣。 授以理饮汤方,数剂,饮食加多,搐亦见愈。

至脉虚者,其气分不能运化药力,方虽对证无功,又宜助以人参。医者用大黄附子细辛汤降之,不效。

询其心中,虽不觉凉,实畏食凉物。若有灌肠注射器,则用之更便。

 软坚通结,朴硝之所长也。近在沈阳论及此事,李××谓,从前有老医徐××者,曾用理中汤治愈历久不愈之吐血证,是吐血诚有因寒者之明征也。

Leave a Reply