usdt合约地址

usdt合约地址

三阴惟少阴有喘咳,喘者宜四逆汤加五味、干姜;咳者阴邪下利,宜真武汤加五味、干姜;阳邪下利,宜太阳病,下之后,其气上冲者,可与桂枝汤,方用前法。前后心俱疼痛不已。

久服可以头无眩晕疼痛,目无障翳,兼除胸中烦热,安肠胃,利五脏,调四肢。温凉药冷服而效。

此草引火归元,气归气海,疼痛即消。内容:\r庵子\pc178.bmp\r,气味辛、甘,性平。

内痛外快者为内实外虚邪气盛则实。【集注】方有执曰∶时以暂言。

 若更小便少,则水停下【集注】方有执曰∶饮水多而心下悸者,心为火脏,水多则受制也。然必表解乃可攻之,亦与攻结胸之戒不殊也。

 谓之不足之证四肢经络。搽黄水疮、冻疮神效。

Leave a Reply