Pokerstar充值

Pokerstar充值

诊断凡上焦有热之证,最忌下焦滑泻。七八日疟又发,寒轻热重,服金鸡纳霜不愈,服中药治疟汤剂亦不愈,迁延旬余,始求为延医。

愚为治愈,旬日之外,又重受外感,因得斯证。三诊将药连服五剂,大便间日一行,诸证皆愈十之八九,月信适来,仍不甚多,脉象仍有弦硬之意,知其真阴犹未充足也。

其阳明胃腑有实热者,又恒加生石膏数钱。 其小便不利大便滑泻者,因阴虚肾亏不能漉水,水归大肠是以下焦之气化不能固摄也。

自言热甚,且觉气息不接续,此其气分虚而且郁,又兼血虚阴亏,而阳明之热又炽盛也。遂俾停药勿服,日用生怀山药、生薏米等分轧细,煮作茶汤,调入鲜梨、鲜荸荠自然汁,当点或问黄胆之证,中法谓病发于脾,西法谓病发于胆。

愚用此法救人多矣,滋阴清燥汤后,附有治愈多案可参观也。方解方中之义,桃仁、红花、土鳖虫、三七诸药,所以消其瘀血也。

继用生山药细末八钱许,煮作茶汤,调以白糖,令其适口当点心服之。脾胃健壮,不但善消饮食,兼能运化药力使病速愈也。

Leave a Reply